Visie

Ons uitgangspunt is, indien mogelijk, een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt, met hem/haar te overleggen en goed te informeren. Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met wat de betrokkene nog zelf kan beslissen en deze kant stimuleren en ondersteunen. Hierdoor kan door ons, als onafhankelijk persoon, gekeken worden of het gebodene voor de cliënt is wat hij wil en of dit in zijn/haar leven past.
Natuurlijk wordt er ook gewerkt vanuit de geloofsovertuiging en normen en waarden van de betreffende gementoreerde.
Daarom zullen wij na benoeming tot mentor van de cliënt zoveel mogelijk informatie verzamelen om de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Hoe meer wij weten van bijvoorbeeld normen en waarden, geloofsovertuiging, maar ook betreffende ziektes en hoe de cliënt op live-events heeft gereageerd in het verleden, hoe beter wij ons werk als mentor kunnen doen.

 

Wij zien de taken van mentor onder andere als volgt:

 • Onderhouden van de contacten met de betrokkene en de hulpverleners.
 • Vertegenwoordigen en/of adviseren van betrokkene op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling en ook welzijn vind ik belangrijk.
 • Overleggen met hulpverleners betreffende het zorgplan.
 • Er op toezien dat de zorg wordt gegeven in overeenstemming met de gemaakte afspraken.
 • Inzien van het dossier
 • Vertrouwensrelatie met betrokkene en/of omgeving tot stand brengen;
 • Mede beoordelen wilsonbekwaamheid van belangen ter zake;
 • Bevorderen en waarderen van het verrichten van rechtshandelingen door betrokkene;
 • Adviseren (gevraagd en ongevraagd) aan betrokkene, belanghebbenden en zorgverleners;
 • Innemen van onafhankelijke positie;
 • Toezicht en controle houden op kwaliteit van zorgverlening;
 • Inventariseren van de persoonlijke achtergronden, wensen bij zorgverlening en de wil van betrokkene;
 • Mobiliseren -bij afwezigheid- van noodzakelijke hulpverlening;
 • Respecteren van godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond;
 • Informatieverschaffing aan betrokkene, zorgverleners en belanghebbenden;
 • Nemen van beslissingen c.q. instemmen met zorgplannen;
 • Afspraken maken betreffende een passende (zorg)instructie voor behandelaar en zorgverleners bij o.m. het betrachten van terughoudendheid ten aanzien van ingrijpend medisch handelen en bijvoorbeeld na overlijden;
 • De gang van zaken bewaken en zich bij regelmaat op de hoogte stellen van het wel en wee van betrokkene;
  • Verlenen van toestemming aan de behandelaar voor toediening van medicatie onder dwang, op grond van medische noodzakelijkheid;
  • Laten opnemen van een verklaring van de mentor voor het verlenen van toestemming, op verzoek van zorgverleners, in het medisch dossier betreffende de monitoring hiervan.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op!