Mentorschap aanvragen

Via deze weg willen wij u laten weten dat ondanks de coronacrisius ons werk, wel uiteraard op een andere manier gewoon doorgaat. Dat geldt ook voor de aanvraag nieuwe cliënten. Ook de rechtbank Midden-Nederland heeft een tijdelijk crisisbeleid- instellingen zonder zitting gemaakt. Zie hieronder:

 Waar gaat dit over?

Dit bericht gaat over een tijdelijke beleidswijziging bij instellingsverzoeken. Die wijziging hangt samen met de coronacrisis en met het gegeven dat het houden van zittingen nu niet mogelijk is. Het gaat om verzoeken tot instelling van bewind, van mentorschap en van curatele.

Kort gezegd komt het erop neer dat de rechtbank verzoeken waarbij sprake is van een beoogd professioneel bewindvoerder, mentor of curator op stukken gaan afdoen.

Wat is de beleidsbijstelling?

Bij verzoeken van derden tot instelling van een bewind of mentorschap, waarbij sprake is van een beoogd professioneel bewindvoerder of beoogd professioneel mentor wordt er afgezien van een zitting, ook achteraf. 

* als rechthebbende/betrokkene niet in staat is gehoord te worden of

* als rechthebbende/betrokkene akkoord is met het verzoek

Het staat u vrij om als nog om een zitting te verzoeken in het geval u merkt dat een onderbewindsteling en/of mentorschap niet goed loopt.

 

Wat zien wij graag in het dossier?

Het is belangrijk dat het schriftelijke dossier de benodigde informatie bevat. Deze informatie kan immers niet op een zitting worden aangevuld.

Wilt u, voor zover dat mogelijk is, in het bijzonder letten op het volgende:

1. Als bij bewind of curatele om publicatie wordt verzocht, moet uit het dossier blijken door een expliciete toelichting waarom dit nodig is.

2. Wij beschikken bij voorkeur over akkoordverkalringen van alle belanghebbenden die niet door de rechthebbende/betrokkenen zijn buitengesloten. Wij stellen het op prijs als u bij uw toekomstige cliënt erop zou aandringen dat alle belanghebbenden een akkoordverklaring insturen (of een bericht dat zij het er juist niet mee eens zijn). Voor zover u geen akkoordverkalringen kunt meesturen, wilt u dan vermelden waardoor dit niet is gelukt.

3. Als een derde een verzoek indient, moet de opvatting van de rechthebbende/betrokken uit het dossier blijken, in de vorm van een schriftelijke verklaring. Als de rechthebbende/betrokken niet in staat is zich een mening te vormen over het verzoek, moet dat blijken uit medische stukken in het dossier.

 4. Wij willen uw visie op een verzoek tot instelling van mentorschap vernemen als u al bewindvoerder bent en andersom. Wij vernemen uw visie bij voorkeur in de vorm van een schriftelijke verklaring die in het dossier zit.

 

 Wat kunt u verwachten aan contacten rond het verzoek?

Wij denken in elk geval aan het volgende. Als het verzoek is ingediend door de rechthebbende/betrokkene elf en de rechtbank twijfelt of rechthebbende het verzoek wel kan overzien/doen, zal de rechtbank met u buiten zitting (per telelfoon of met een digitale verbinding) overleggen of een derde het verzoek kan indienen/overnemen.

Wat kunt u verwachten na de uitspraak op stukken, waarbij u als professionam bent benoemd?

a. Als het verzoek tot bewind of mentorschap was ingediend door de rechthebbende/betrokkenen zelf, dan is er na afloop van de crisis in principe niet alsnog een zitting, ongeacht de grondslag van het verzoek (lichamelijk/geestelijke stoornis of problematische schulden/verkwisting).

b. Als het verzoek tot bewind of mentorschap was ingediend door een derde, dan is er na afloop van de crisis in principe niet alsnog een zitting.Voorwaarde is dan dat uit het dossier blijkt dat rechthebbende/betrokkene akkoord is met het verzoek of dat uit medische stukken in het dossier blijkt dat rechthebbende/betrokkene niet in staat is zich een mening te vormen.

c. Als het ging om een verzoek tot ondercuratelestelling, dan is er na afloop van de crisis nog wel een zitting.

 

Zijn er verdere bijzonderheden?

Als we op stukken mentorschap uitspreken, willen we al na een half jaar een eerste mentorschapsverslag ontvangen en niet pas na een jaar. We nemen idt op in de uitspraak.

 

Ten slotte

Wij zijn nog steeds bereikbaar. Als u los van dit beleid een verzoek of vraag aan ons heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen. Als jet geen spoed heeft, doet u dat dan per mail. Onze bezetting is beperkt tot wat minimaal noodzakelijk is en de telefoondiensten zijn daardoor moeilijk in te vullen.

 

Rechtbank Midden-Nederland

 

 

 

Wie kan de aanvraag voor mentorschap doen?

  • In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel betreffende mentorschap aanvragen.
  • Verder kan zijn/haar partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.
  • Ook degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd (als de betrokkene minderjarig is) of stiefouder, kan de maatregel aanvragen.
  • Daarnaast kan de officier van justitie om het mentorschap verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen.
  • Tenslotte kan de maatregel ook door de instelling waar iemand verblijft, of die aan de betrokkene begeleiding biedt, worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), de voogd, de curator of de bewindvoerder het verzoek níet indienen.

Het aanvraagformulier vindt u op www.rechtspraak.nl
Daar vindt u tevens de akkoordverklaring voor de betreffende familieleden.

De aanvraag gaat samen met de akkoordverklaring van de eventuele familieleden, de bereidheidsverklaring van de mentor, een uittreksel uit het bevolkingsregister en met de benodigde ondersteunende informatie waarom mentorschap nodig is naar de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied waar de degene woont en voor wie de beschermende maatregel wordt aangevraagd.
U hoeft geen advocaat in te schakelen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op!